AjaxSearch error: AS_landing parameter has been renamed landingPage. Read ajaxSearch_version_193.txt file.

BJELASNICA
RSG Sarajevo
REKLAMA NA JAHORINA.BA
AFTER SKI PARTY
SECAM
Vremenska prognoza na Jahorini Pravila ponasanja na skijalistu Znakovi na skijalistu

Pravilnik ponašanja na skijalištu

PRAVILNIK O JAVNIM SMUÄŒARSKIM TERENIMA

Na osnovu člana 120 stav 3 zakona o sportu (Sl.glasnik R.S. br.4/02), ministar sporta i omladine donosi PRAVILNIK O JAVNIM SMUÄŒARSKIM TERENIMA

I - OSNOVNE ODREDBE

ÄŒlan 1.

Ovim pravilnikom ureÄ‘uju se pojam i sadržaj javnog smučarskog terena, njegovo ureÄ‘enje i korišÄ‡enje, znakovi na smučarskim terenima, prava i obaveze smučara, organizovanje smučarskih priredbi, smučarske obuke, organizovanje službe spasavanja i službe prve medicinske pomoći, održavanje reda na javnim smučarskim terenima, kao i druga pitanja u vezi sa radom i upotrebom javnih smučarskih terena.

ÄŒlan 2.

Javni smučarski tereni, kao javni sportski objekti (u daljem tekstu: smučarski tereni), u smislu ovog pravilnika, su posebno ureÄ‘ene površine za smučanje i druge sportske aktivnosti, u skladu sa zakonom. Smučarski tereni su dostupni svim posjetiocima pod jednakim uslovima.

ÄŒlan 3.

Na smučarskim terenima vrši se sportsko i rekreativno smučanje i smučarska obuka.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana na smučarskim terenima mogu se vršiti i druge sportske aktivnosti, kao što su: skokovi, vožnja sa pomoćnim spravama, letenje delta-planom, kombinacija smučanja sa gaÄ‘anjem i sankanjem na posebno odreÄ‘enim i ureÄ‘enim prostorima i stazama.
Prostori i staze iz stava 2. ovog člana moraju biti odvojeni od smučarskih staza i posebno označeni.

ÄŒlan 4.

Ministarstvo sporta i omladine (u daljem tekstu: ministarstvo) utvrđuje da li se smučarski teren može smatrati sportskim objektom, u skladu sa zakonom.

ÄŒlan 5.

Područje smučarskih terena utvrđuje se odgovarajućim prostornim planom područja, a u skladu sa zakonom.

ÄŒlan 6.

Smučarski teren od opšteg interesa za opštinu može se odlukom skupštine opštine na čijoj teritoriji se nalazi povjeriti na upravljanje preduzeću ili drugoj organizaciji (u daljem tekstu: organizacija koja upravlja smučarskim terenom), u skladu sa zakonom. Aktom o davanju na upravljanje u smislu stava 1. ovog člana, nadležni organ skupštine opštine utvrÄ‘uje granice smučarskog terena, u skladu sa zakonom.

ÄŒlan 7.

Smučarskim terenom, kao javnim sportskim objektom od opšteg interesa za Republiku Srpsku upravlja Vlada Republike Srpske, u skladu sa zakonom. Vlada Republike Srpske može povjeriti, u skladu sa zakonom, upravljanje smučarskim terenom, odnosno dati ga na korišÄ‡enje odgovarajućim organizacijama ili teritorijalnim jedinicima lokalne uprave na čijoj se teritoriji objekat nalazi. Aktom o davanju na upravljanje utvrÄ‘uju se granice smučarskog terena, u skladu sa zakonom.

ÄŒlan 8.

Nadzor nad primjenom ovog pravilnika obavlja Ministarstvo preko republičkog sportskog inspektora, a u skladu sa zakonom.

II - UREĐENJE SMUČARSKOG TERENA

ÄŒlan 9.

Pod ureÄ‘enjem smučarskog terena i stvaranjem uslova za njegovo bezbjedno korišÄ‡enje podrazumjeva se naročito:

 

prethodno tehničko uređenje i tekuće održavanje smučarskog terena;
zaštita od usova (zapreke od usova, branici, sistem uočavanja i uklanjanja usova);
postavljanje sigurnosnih zapreka ispred zgrada, javnih puteva, provalija, šuma, stubova, stijena, vododerina, potoka i drugih opasnih mjesta;
postavljanje znakova zabrana, upozorenja i obavještenja;
organizovanje službe spasavanja i prve medicinske pomoći;
organizovanje službe veza na smučarskim terenima i veza sa zdravstvenom organizacijom i Ministarstvom unutrašnjih poslova;
organizovanje službe održavanja reda na smučarskim terenima.
ÄŒlan 10.

Organizacija koja upravlja smučarskim terenom, prije otpočinjanja korišÄ‡enja smučarskog terena dužna je dostaviti organu iz čl. 6. i 7. ovog pravilnika:

projekat staza sa unesenim mjestima zaštite od usova i mjestima postavljanja sigurnosnih zapreka;
organizacija koja upravlja smučarskim terenom dužna je prijaviti organu iz člana 6. ili 7. svaku promjenu u dokumentaciji utvrđenoj u prethodnom stavu ovog člana;
projekat vertikalnog transporta;
projekat postavljanja znakova zabrane, obaveza, opasnosti i obavještenja;
plan funkcionisanja službe spasavanja i službe prve medicinske pomoći;
plan funkcionisanja službe veza na smučarskim terenima, veza sa zdravstvenom organizacijom, veza sa Ministarstvom unutrašnjih poslova;
plan funkcionisanja službe reda na smučarskim terenima.

ÄŒlan 11.

Organizacija koja upravlja smučarskim terenom dužna je dostaviti organu iz čl. 6. ili 7. ovog pravilnika, najkasnije do kraja oktobra tekuće godine za narednu sezonu, atestnu dokumentaciju o izvršenim mjerenjima i ocjenom sigurnosti za čelična užad vertikalnog transporta.

ÄŒlan 12.

Organi organizacija iz čl. 6. ili 7. ovog pravilnika će, nakon izvršenog komisijskog kontrolno-inspekcijskog pregleda smučarskog terena po osnovu odredaba čl.
10. i 11. ovog pravilnika, najkasnije u roku od 30 dana donijeti rješenje o ispunjenosti uslova za rad smučarskog terena u sezoni koja dolazi.

ÄŒlan 13.

Smučarske staze na smučarskim terenima moraju se pripremiti i održavati radi bezbjednog vršenja aktivnosti iz člana 3. ovog pravilnika. Organizacija koja upravlja smučarskim terenom dužna je da vidno obilježi smučarski teren, označi smučarske i druge staze, ureÄ‘aje, stanice prve medicinske pomoći i stanice veza, u skladu sa ovim pravilnikom. Organizacija koja upravlja smučarskim terenom dužna je da neposredno prije početka korišÄ‡enja smučarskog terena i u toku njegovog korišÄ‡enja kontroliše da li su oznake na smučarskim stazama iz stava 2. ovog člana pravilno postavljene, ispravne i vidljive.

ÄŒlan 14.

Kada je smučarski teren u upotrebi, organizacija koja upravlja smučarskim terenom dužna je stalno održavati naprave i druga postrojenja za bezbjedno korišÄ‡enje smučarskog terena i sprovoditi sve druge mjere utvrÄ‘ene ovim pravilnikom. U vrijeme kada smučarski teren nije u upotrebi, organizacija koja upravlja smučarskim terenom dužna je da se stara o čuvanju smučarskog terena i redovnom održavanju naprava i postrojenja na smučarskim terenima.

 

   Hotel Board
Jahorina  Hotel Vučko
Jahorina  Hotel Termag
Jahorina  Hotel Bistrica
Jahorina

12.11.2014
Visina snijega 45 cm
Vrijeme Sunčano
Liftovi u funkciji
Dvosjed Poljice Radi
Å estosjed Ogorjelica I Radi
Dvosjed Ogorjelica II Radi
Dvosjed Skočine Radi
Ski lift Poljice Radi
Ski lift Željo Radi
Ski lift Olimpik Radi
Baby ski lift Poljice Radi
TAKMICENJA i DOGADJAJI